Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Aktualna Taryfa

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRC.4210.13.2023.247.XVIzm2.ARy z dnia 14 kwietnia 2023 r. zatwierdził zmianę taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zmiana taryfy wynika z obowiązku dostosowania do zmiany przepisów prawa w zakresie wprowadzenia nowych zapisów do rozporządzenia MKIŚ z dnia 23 listopada 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2023 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Informacja o rekompensacie i efekcie wprowadzenia ceny maksymalnej

Informacja na podstawie art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lutego 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U.2023, poz. 295).

Ceny z rekompensatą od 01 maja 2023.png

Ceny rekompensata 03 marca.jpg

Średnioważona cena ciepła

Ceny ciepła stosowane w rozliczeniach PEC Ciechanów są cenami najniższymi z cen możliwych do stosowania wg. interpretacji obowiązujących przepisów na dzień 01.03.2023r.

Informacja o VAT

Od 01.01.2023 r. przywrócona została stawka VAT na ciepło z 2021 wynosząca 23 %. (Wyjaśnienie co wpływa na poziom ceny ciepła) W roku 2022 w styczniu obowiązywała stawka VAT na ciepło na poziomie 8 % , a od lutego do grudnia 2022 r. zmniejszono ją do 5 %.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz podmioty nie będące płatnikiem VAT płacą za ciepło CENĘ BRUTTO = cena netto z taryfy dla ciepła + obowiązująca stawka VAT.

Informacja kosztach ciepła

Zmiana ceny ciepła oraz usług przesyłu i dystrybucji wynika ze wzrostu cen paliw , uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu cen usług, materiałów w związku z inflacją.

Informujemy,  że w wielu budynkach została przez Zarządców istotnie , bo o  ok. 20 % obniżona  moc zamówiona co może mieć wpływ na komfort cieplny przy dużym spadku temperatur i powinno się odzwierciedlać w stosownym zmniejszeniu efektu podwyżki opłat wynikającego ze zmiany taryfy na ciepło . Informacja szczegółowa dostępna jest w biurze obsługi Spółki – kontakt poniżej.

 Szacowany średni ważony roczny koszt ogrzewania 1m2  lokalu mieszkalnego na rok w odniesieniu do wszystkich budynków mieszkalnych podłączonych do sieci ciepłowniczej od 01.02.2023r wynosi:

- z rekompensatą               - 57,48zł netto/m2. 

- bez rekompensaty          - 60,28zł netto/m2. 

 

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat zużycia i kosztów ogrzewania poszczególnych obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 023 672 44 00.

Ważne

Zjawisko ubóstwa energetycznego- dodatek energetyczny

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.