Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED)

SWZ KB2 

Załączniki SWZ KB 2

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia do dnia 30.11.2023 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 12:00 bez udziału Wykonawców.

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 28.02.2024 r.

W nawiązaniu do punktu 2.2.8. SWZ Zamawiający informuje, iż Wykonawcy dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót pod rygorem odrzucenia oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa 2 szt. węzłów ul. Opinogórska bud. Nr 9 i 10 (ISBUD)

Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 szt. węzłów ul. Opinogórska bud. Nr 9 i 10 (ISBUD)

Załączniki- Dostawa 2 szt. węzłów ul. Opinogórska bud. Nr 9 i 10 (ISBUD)

Załącznik Nr 1 - Zestawienie ofert 2 węzły Opinog. 9, 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przesłane do ofert zestawienia urządzeń nie są ze sobą zbieżne. W związku z tym, że odpowiedzi na pytania które zostały do nas przesłane na etapie postępowania nie zostały opublikowane ani rozesłane do potencjalnych Dostawców.

Z uwagi na to że Oferenci nie mieli wiedzy na temat zmian w zestawieniu urządzeń Zamawiający wzywa Oferentów do aktualizacji swoich ofert.

W załączeniu przekazuję zaktualizowane zestawienie i schemat urządzeń.

Zaktualizowane oferty należy dosłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023r. do godz. 10:00.

Aktualizacja - schemat 

Aktualizacja - zestawienie urządzeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pytaniami Oferenta do w/w Zapytania ofertowego Zamawiający udziela  odpowiedzi:

  1. Czy przesłany schemat i zestawienie obowiązują również dla węzła dla bud. 10?

           Tak, budynki są bliźniacze dla bud. 10 projekt węzła jest taki sam.

  1. Na schemacie są 2 czujniki temperatury A202, natomiast w zestawieniu jest tylko 1. Ile czujników należy zastosować?

           Należy wycenić 2 czujniki temperatury.

  1. Na schemacie występują 3 zawory G303, natomiast w zestawieniu są 2. Ile zaworów należy zastosować?

           Należy wycenić 3 zawory G303, zgodnie ze schematem. 

  1. Na schemacie występuje zawór zwrotny na uzupełnianiu zładu Z402, natomiast brakuje go w zestawieniu. Czy należy go uwzględnić w ofercie?

           Tak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie ofert po aktualizacji ofert 2 węzły Opinog. 9, 10

Ogł. o wyn. na dostawę węzłów cieplnych 2 szt węzły Opinog. 9, 10

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Novdom os. Klonove)

Zapytanie ofertowe - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Novdom os. Klonove)

Załączniki - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Novdom os. Klonove)

Zetawienie ofert nr sprawy 14-2023

Ogł. o wyn. na dostawę węzła cieplnego (Novdom)

 

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa materiałów preizolowanych 3 zadania 2023r

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów preizolowanych 3 zadania 2023r

Załaczniki - Dostawa materiałów preizolowanych 3 zadania 2023r

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ciechanowie udziela odpowiedzi i wprowadza zmiany w postępowaniu w formie Zapytania ofertowego.

Przedmiotem postępowania jest :

„Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych (3 zadania) w 2023r. ”

1.W przypadku wymogu certyfikatu 3.1 na wyrób (rura preizolowana, odgałęzienie prefabrykowane, kolano preizolowane) czas oczekiwania na produkcję takich materiałów wynosi minimum 4 tygodnie od otrzymania zamówienia. Czy można załączyć certyfikat 2.1 wg normy PN-EN10204 na wyrób preizolowany z załączonym przykładowym certyfikatem 3.1 na rurę stalową?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę

2.Na schematach montażowych zamieszczono uwagę „W strefie kompensacji zastosować maty kompensacyjne”. W celu obliczenia stref kompensacyjnych i doboru w nich prawidłowych ilości poduszek kompensacyjnych, prosimy o informacje, na jakich głębokościach będą ułożone rurociągi preizolowane w poszczególnych zadaniach lub prosimy o udostępnienie profili podłużnych przyłączy.

Odp.  Zamawiający  usuwa maty kompensacyjne z zakresu dostawy. Maty kompensacyjne nie podlegają wycenie.

3.Dla zadania A i C w celu obliczenia stref kompensacyjnych na włączeniach projektowanych przyłączy (na trójnikach) do istniejących sieci i w celu doboru prawidłowej ilości poduszek kompensacyjnych prosimy o podanie długości istniejących odcinków sieci od punktu włączenia do załamania kompensacyjnego z obu stron trójników.

Odp.  Zamawiający  usuwa maty kompensacyjne z zakresu dostawy. Maty kompensacyjne nie podlegają wycenie.

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo możliwość zamiany materiału preizolowanego w pozycji nr 1 w zestawieniu jest korpus trójnika 90, tuleja odgałęzienia, kształtka 45 stopni.

w zamian zastosować rozwiązanie:

Trójnik preizolowany DN 25/25; 33,7/90-33,7/90mm; 45 st. - 2szt.,

Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna z pianką 90 mm Isojoint SX - 4szt.,

Odp.  Tak, wyrażamy zgodę.

Zamawiający wydłuża termin dostawy do dnia 30.08.2023 r.

Ogł. o wyn. post. Dostawa mat. preizolowanych 3 zadania w 2023r

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)

Zapytanie ofertowe - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)

Załączniki - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ciechanowie wydłuża  termin  realizacji zamówienia w postępowaniu w formie Zapytania ofertowego.

Pożądany  termin  realizacji zamówienia:

Węzeł cieplny dwufunkcyjny c.o + c.w.u - ul. Szwanke budynek Nr 1 (Grupa Scotia) - do 08.09.2023r.

Zestawienie ofert ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)

Ogłoszenie o wynikach na dostawę węzła cieplnego Szwanke bud. nr 1